True price 

Er zijn verschillende methodieken die proberen milieueffecten van producten of menselijk handelen uit te drukken in geld. Een van de toonaangevende initiatieven is True Price. True Price is een kader voor de waardering van milieu- en sociale effecten op bedrijfs- en productniveau. Er wordt gekeken naar de effecten die de samenleving veroorzaakt, maar die niet worden betaald. De methode is gebaseerd op wetenschappelijk inzicht over milieu-effecten van productie en consumptie in de productieketen. True pricing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de sociale- en ecologische winst- en verliesrekening op bedrijfsniveau te berekenen. Als zodanig krijgen consumenten, bedrijven en investeerders meer inzicht in potentiële kostenbesparingen, risico's van afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen en kansen voor een duurzame bedrijfsstrategie. 

Schaduwprijzen 

Een andere methode is die van schaduwprijzen, ontwikkeld door CE Delft. Het gebruik van schaduwprijzen is een transparante manier om de ingrepen in het milieu te waarderen door middel van de effecten op de welvaart. Sommige producten en diensten hebben een maatschappelijke waarde, maar zijn moeilijk in geld uit te drukken omdat er geen markt van vraag en aanbod is. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteit van het milieu. Voor dit soort producten en diensten worden door CE Delft sinds 1996 zogenaamde schaduwprijzen berekend. De schaduwprijzen worden periodiek (6-7 jaar) aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en worden door de overheid aanbevolen voor gebruik in maatschappelijke kosten-baten analyses. Diverse partijen, waaronder overheden en bedrijven, hanteren schaduwprijzen ook om de milieueffecten inzichtelijk te maken, te wegen en financieel te waarderen. Op deze manier kan financieel rendement worden vertaald naar maatschappelijk rendement. 

Link

True PriceMilieueffecten uitgedrukt in Euro’s: schaduwprijzen

Organisatie 

True Price foundation; CE Delft 

Doelgroep 

Bedrijfsleven, overheden, consumenten

Analyseniveau 

 

Thema's 

Arbeid, welzijn en cultuur, voeding en gezondheid, veiligheid, sociale cohesie, energie en klimaat, biodiversiteit, bodem- water- en luchtverontreiniging, landgebruik, grondstoffen en afval