CO2 koolstofdioxide (koolstofdioxide)-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument, dat bedrijven inzicht geeft in hun CO2-uitstoot en heeft daarmee als doel CO2-reductie in bedrijven te bewerkstelligen. Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2-reductie in de keten, en het gebruik van duurzame energie. De CO2-Prestatieladder werkt niet met strikte regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product. De CO2-Prestatieladder kent vijf prestatieniveaus (treden op de ladder), opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie. De plaats van een bedrijf op de CO2-Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet. Het principe van de ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties die op een of andere wijze zakelijk gebruik wensen te maken van de ladder, deze gezamenlijk financieren en naar rato bijdragen in de kosten ervan.

CO2-Calculator

De web-app "CO2-Calculator" geeft direct inzicht in de impact van een bedrijf, proces of organisatie op klimaatverandering en waar in de organisatie die impact relatief groot is. Ook bij het maken van investeringsbeslissingen berekent de app het CO2-voordeel van bijvoorbeeld een energiezuinig gebouw, machine of vervoersmiddel. De web-app is gratis beschikbaar en kan worden gedownload op de mobiele telefoon, tablet of PC. 

De app is ontwikkeld door Klimaatplein in opdracht van het ministerie van IenM. In aanvulling op de app leveren zij een praktisch 5-stappenplan naar CO2-neutraal ondernemen.

Link

CO2-Prestatieladder en CO2-Calculator

Organisatie 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en Klimaatplein

Doelgroep 

Bedrijven 

Analyseniveau 

Bedrijf/sector

Thema's 

Klimaatverandering, energie en afval