Levenscyclusanalyse ( LCA levenscyclusanalyse (levenscyclusanalyse)) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en productieprocessen op het milieu. Daarvoor worden gegevens over emissies (uitstoot) en grondstoffengebruik gedurende de levenscyclus van een product of activiteit verzameld. Het resultaat van een LCA is een soort milieuprofiel; een 'scorelijst' met milieueffecten. De ISO International Organization for Standardization (International Organization for Standardization)-normen 14040 en 14044 vormen hiervoor het totale kader.

Binnen een LCA wordt met milieumodellen (levenscyclus-impact modellen; LCIA Life Cycle Inventory Analysis (Life Cycle Inventory Analysis)-modellen) berekend wat de impact op het milieu is van alle emissies en het gebruik van grondstoffen in de levenscyclus van het product.

Het in Nederland ontwikkelde ReCiPe-model is wereldwijd een bekende en veelgebruikte LCIA-methode. Binnen ReCiPe worden milieueffecten op twee niveaus beschouwd: 'midpoint' en 'endpoint'. Midpoints geven de bijdrage van een product aan een specifiek milieueffect aan. Voorbeelden van midpoints zijn klimaatverandering en verzuring. Endpoints worden gedefinieerd als de uiteindelijke schade op de natuurlijke omgeving (biodiversiteit), humane gezondheid en grondstoffenuitputting, die wordt veroorzaakt door de verschillende milieueffecten op midpointniveau.

Link

RIVM LCAReCiPe

Organisatie 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), PRé Consultants, Radboud Universiteit Nijmegen, Centrum voor Milieukunde Leiden 

Doelgroep 

Bedrijfsleven, overheden, onderzoeksinstellingen 

Analyseniveau 

Product, keten, sector 

Thema's 

Grondstoffen, landgebruik, energie en klimaat, bodem- water- en luchtkwaliteit, afval, gezondheid, biodiversiteit